Čtvrtá tisková zpráva: Projekt „Mám práci“

VĚC: TISKOVÁ ZPRÁVA k projektu „Mám práci“

Nová šance k zvýšení kvalifikace – 2.běh akreditovaného vzdělávacího programu  „Údržba veřejné zeleně“ se pomalu chýlí ke konci.

Na přelomu  měsíců května a června 2011 vstoupila další skupina zájemců do rekvalifikačního kurzu „Údržba veřejné zeleně“.  Jde již o druhý běh vzdělávacího akreditovaného programu realizovaného v rámci projektu „Mám práci“.

Projekt a vzdělávací program je určen osobám ohroženým na trhu práce, zejména osobám znevýhodněným (mladiství, osoby vyžadující zvláštní pomoc apod.)

Již první běh prověřil znalosti, dovednosti a motivaci zájemců o zvýšení kvalifikace, část z nich po jeho zdárném ukončení nastoupila do podporovaného zaměstnání k zaměstnavateli městu Krásná Lípa.

Devět frekventantů 2.běhu má za sebou již podstatnou část vzdělávacího programu zahrnujícího teoretické poznatky i praktické zvládnutí technologie sázení stromů a parků, péče o trávníky a dřeviny, údržby mobiliáře a prostranství a použití sekaček, křovinořezů nebo motorových pil. Současně s výukou probíhá rovněž odborná praxe  v oboru  údržby veřejného prostranství a zeleně. Možnost doplnění teoretických znalostí nabídla také odborná exkurze do dendrologické zahrady a zámeckého parku v Průhonicích.

Po celou dobu odborného vzdělávání se klienti účastní motivačních aktivit zaměřených na úspěch na trhu práce. Zároveň je klientům umožněno řešit své sociální problémy v odborném sociálním poradenství, tak aby byly odstraněny nebo omezeny bariéry, které klientovi brání získat nebo udržet si zaměstnání (zadluženost, sociální situace, bydlení atd.).

Pro úspěšné absolventy rekvalifikačního kurzu, kteří získají osvědčení o rekvalifikaci, budou u zaměstnavatelů vytvořena na dobu šesti měsíců podporovaná místa. Projekt probíhá v Krásné Lípě a bude trvat do 30. 4. 2012.

Projekt „Mám práci“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Marta Saganová

koordinátor projektu

CEDR – komunitní centrum, o.s.

Kontakt:

Miroslav Řebíček, předseda sdružení, 775 233 703, rebicek@os-cedr.cz

Logo